Dagsorden til bestyrelsesmøde

i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, mandag 31. august 2015 kl. 19.00-22.00 i Østergade 71.

Deltagere:

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 6. juli:  

2. Opdatering/orientering siden sidste møde og fremadrettet:

- Siden sidst:

- Skal vi søge fonde om midler til?? - og hvilke??:

3. Byggeprojekt - Helhedsplanen:

- Orientering om byggeriet:

- Møde vedr. benyttelse af lokalerne på Rosendal efter ombygning:

4. Facebook - status her og nu:

5. Hjemmeside - status her og nu samt nye tiltag for 2015:

6. Nyhedsbrev - status her og nu samt begyndende planlægning af stof til næste blad:

Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af uge?.

?: Deadline for levering af tekst.

?: Tryk.

?: Fra trykkeriet.

Hans udarbejder disposition. Vi aftaler forslag til indhold.

- Formandens klumme.

- Aktiviteter.

- Mm.

7. Aktiviteter i samarbejde med Egnssamlingen - herunder Lokalarkivet.

- Efterårsferien: Kan vi byde ind med forslag til aktiviteter?

- Julemarked: Kan vi byde ind med forslag til aktiviteter?

8. Museumsforeningens aktiviteter 2015 - løbende opdatering:

- 13.september: Vandretur fiskerihavnen.

- September: Informationsmøde: Samlingshuset/byggeprojekt m.m.???

- Besøg på andre museer i Nordjyllands Historiske Museums område.

- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. 10 deltagere start 8. september.

9. Status for økonomi og medlemstal:

10. Eventuelt og kommende møder:

Bestyrelsesmøder:

- Datoer for resten af 2015 aftales.

- Generalforsamling 2016 - et par datoer som Lars Nørbach kan vælge imellem.

Referat fra bestyrelsesmøde

i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, mandag den 27. april 2015 kl. 19.00-22.00 i Østergade 71.

Deltagere: Dennis Lybech, Mona Andersen, Hans Henrik Rasmussen, Steen Madsen, Bente Sauer (suppleant) og Birthe Sauer, referent

Afbud: Dorthe Munkhaus (suppleant)

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar:
Godkendt.

2. Opdatering/orientering siden sidste møde og fremadrettet:
- Birthe orienterede om en ansøgning om midler til et undervisningsprojekt for frivillige til museerne. Velux-fonden har modtaget ansøgningen og forventes at vende tilbage med resultat indenfor nogle måneder.
- Birthe og Dennis orienterede kort fra NordMus repræsentantskabsmøde den 16. april. I forbindelsen med generalforsamlingen var den genvalg til NordMus bestyrelse. Begge undrede sig over, at der var automatisk genvalg til to bestyrelsesmedlemmer (fra syd) der ikke var til stede, men måtte erkende at vores hjemmearbejde ikke havde været gjort godt nok. Som repræsentanter for museumsforeninger/organisationer er fordelingen to fra nord og to fra syd. Der vælges for en fireårig periode.

3. Byggeprojekt - Helhedsplanen:
- Birthe orienterede kort fra møde den 13. april. (Referat fra mødet sendt til bestyrelsen 14. april kl. 09.36).
- Det aftales med NordMus (Lars Nørbach/Helle Nørgaard) hvordan vi løbende orienterer borgerne om processen.
- Der var enighed om, at det videreformidles til Rikke, at bestyrelsen er klar til at deltage i planlægningen af Egnssamlingens fremtid. En ændring af nuværende udstillinger og etablering af nye (kortvarige eller længerevarende) vil efter al sandsynlighed ikke kunne finde sted før Helhedsplanen er gennemført (slut 2016), men en god planlægning vil kunne bringe os på forkant.
- Bestyrelsen ser dog gerne at der løbende er mulighed for at gennemføre aktiviteter så der fortsat holdes fokus på Egnssamlingen.

4. Generalforsamling 2015 - evaluering:
Der var enighed om at det havde været en god generalforsamling.
Vi inviterer Lars Nørbach til deltagelse og oplæg i forbindelse med generalforsamlingen i 2016.

5. Facebook - status her og nu.
- Billeder der lægges på. Ophavsret.
I forbindelse med generalforsamlingen gjorde Jørgen Klostergaard opmærksom på udfordringen i forbindelse med at bringes billeder på Facebook, da Facebook bliver ejer af billederne og kan bruge dem til hvad de vil. Bestyrelsen gav allerede den gang udtryk for, at vi kendte til udfordringerne, men at vi til enhver tid kun ville bringe billeder hvor fotografen/personer havde givet tilsagn og hvor det tydeligt markeres hvem der ejer billederne.

6. Hjemmeside - status her og nu samt nye tiltag for 2015:
Hans har overtaget arbejdet med hjemmesiden efter Jørgen Klostergaard. Jørgen er klar til support såfremt der bliver behov for det. Arbejdet med opdatering er påbegyndt.
- Det blev aftalt, at arbejdet med gennemførelsen af Helhedsplanen skal følges på hjemmesiden - og facebook. Det aftales løbende hvad der kan lægges på (se pkt. 3 - pind to).

7. Nyhedsbrev - status her og nu samt begyndende planlægning af stof til næste blad:
Næste blad udkommer i slutningen af uge 26.
14. juni: Deadline for levering af tekst.
18. juni: Tryk.
25. juni: Fra trykkeriet.
Hans udarbejder disposition og forslag til indhold.
- Formandens klumme.
- Aktiviteter.
- Mm.

8. Aktiviteter i samarbejde med Egnssamlingen - herunder Lokalarkivet.
8. august: Marked. Gennemføres i samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner.
?: Åbent lokalarkiv: Nærmere oplyses.

9. Museumsforeningens aktiviteter 2015 - løbende opdatering:
- 1. juni: Vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask.
Vi mødes på P-pladsen ved Kulturcentret kl. 18.30 og slutter med kaffe/kage i Kulturcentrets café kl. 20.30. Pris pr. person kr. 50,00. Tilmelding til Dennis på 60 60 38 38 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest fredag den 29. maj kl. 12.00.
Nærmere om arrangement, tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad. I sidstnævnte bringes omtale tirsdag den 19. maj og annonce tirsdag den 26. maj. Hans skriver omtale og oplyser hurtigt Birthe hvornår der er deadline til annoncetekst.

- Søndag den 21. juni: Bustur til Den Gamle By i Aarhus.
Vi mødes på Østre Alle kl. 08.30 og er tilbage samme sted kl. 17.00. Pris kr. 250,00 pr. person. Egen madkurv medbringes.
Tilmelding til Mona Andersen på 53 28 28 70 (mobil), 98 57 24 54 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest søndag den 14. juni.
Nærmere om arrangement, tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad. I sidstnævnte bringes omtale tirsdag den 19. maj og annonce tirsdag den 26. maj. Hans skriver omtale og oplyser hurtigt Birthe hvornår der er deadline til annoncetekst.

- Lørdag den 8. august:
I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner deltager vi i årets marked. Læs mere om markedet på www.nordmus.dk, www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.

- August/september: Vandretur på trafik- og fiskerihavnen.
Nærmere om tilmelding m.m. i Nyhedsbrev juni 2015 og på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.

- Besøg på andre museer i Nordjyllands Historiske Museums område. Annonceres på mail til medlemmerne, på www.musumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og ved omtale i Hadsund Folkeblad. Samkørsel.

- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. Øvede og nybegyndere. Begrænset plads. Kontakt evt. Birthe Sauer på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10. Status for økonomi og medlemstal:
- Mona orienterede kort:
Pr. 1. februar 2015: 207 medlemmer - 116 har betalt kontingent for 2015.
På kontoen d.d. kr. 23.635,83.
Egnssamlingens kontingentandel er overført til Jubilæumskontoen. Andelen udbetales efter regning fra Egnssamlingen (Rikke Bay).

11. Eventuelt og kommende møder:
Bestyrelsesmøder:
Mandag den 8. juni kl. 19.00 - sted oplyses senere.
Mandag den 6. juli kl. 19.00 - sted oplyses senere.

Birthe Sauer - 28. april 2014

Dagsorden til bestyrelsesmødet

tirsdag 31. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Østergade 71 blev aflyst pga sygdom/ferie, men blev afholdt 27. april 2015:

Deltagere:

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar:

2. Opdatering/orientering siden sidste møde og fremadrettet:

3. Byggeprojekt - Helhedsplanen.

4. Generalforsamling 2015 - evaluering:

5. Facebook - status her og nu - hvordan kommer vi videre:

6. Hjemmeside - status her og nu samt nye tiltag for 2015:

7. Nyhedsbrev - status her og nu samt begyndende planlægning af stof til næste blad:

8. Aktiviteter i samarbejde med Egnssamlingen - herunder Lokalarkivet.

9. Museumsforeningens aktiviteter 2015 - løbende opdatering:

- Maj: Vandretur i Hadsund sammen med Ejvind Nørgaard og Claus Rask. Nærmere om tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.

- Søndag den 21. juni: Bustur til Den Gamle By i Aarhus. Nærmere om tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.             

- Lørdag den 8. august: I samarbejde med Egnssamlingen og Havnø Mølles Venner deltager vi i årets marked. Læs mere om markedet på www.nordmus.dk, www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.

- August/september: Vandretur på trafik- og fiskerihavnen. Nærmere om tilmelding m.m. på www.museumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og i Hadsund Folkeblad.

- Besøg på andre museer i Nordjyllands Historiske Museums område. Annonceres på mail til medlemmerne, på www.musumsforeningen-hadsund.dk, Facebook Hadsund Museumsforening og ved omtale i Hadsund Folkeblad. Samkørsel.

- Efteråret 2015 - Kursus i Slægtsforskning. Øvede og nybegyndere. Begrænset plads. Kontakt evt. Birthe Sauer på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10. Status for økonomi og medlemstal:

Mona - fornyede medlemskaber - antal

11. Eventuelt og kommende møder:

Bestyrelsesmøder: Datoer 1. halvår 2015 aftales.

hhr 03.05.2015

 

MUSEUMSFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN

Referat fra bestyrelsesmøde i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn mandag den 26. januar kl. 19.00 på Rosendal.

Deltagere:
Dennis Lybech, Mona Andersen, Hans Henrik Rasmussen, Steen Madsen, Dorthe Munkhaus, Maria Hürlimann og Birthe Sauer.

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 19. november:
Referatet blev underskrevet.

2. Opdatering/orientering siden sidste møde og fremadrettet:
Birthe orienterede fra møde med Rikke. Der er startet to nye medarbejdere på museet - Maiken og Lis.Maiken har 37 timer ugentligt - 60 % i Hadsund/Mariager og 40 % i Hobro. Maiken har tidligere arbejdet i NordMus regi. Lis har 4x4 timer ugentlig i Hadsund. Lis har arbejdet på museet i Hobro.
Rikke og Maiken går i gang med planlægning af aktiviteter m.m. når Maiken starter. Vedr. aktiviteter i samarbejde med museet, se pkt. 7.

3. Havnø Mølle - eventuel omskødning:
Der er en række spørgsmål omkring økonomien i forhold til Egnssamlingen og Havnø Mølle. Birthe kontakter Lars Nørbach.

4. Facebook - status her og nu - hvordan kommer vi videre:
Der fortsættes som hidtil. Steen lægger billeder og nyheder på. Der vælges bl.a. billeder fra Marianne Andersens samling hvor der er tvivl om personer, begivenheder og sted.

5. Hjemmeside - status her og nu samt nye tiltag for 2015:
Birthe kontakter Jørgen Klostergaard for en aftale om gennemgang af arbejdet med hjemmesiden. Dennis, Hans Henrik og Birthe deltager.

6. Nyhedsbrev - status her og nu samt begyndende planlægning af stof til næste blad:
På førstkommende bestyrelsesmøde disponeres indholdet af årets først nyhedsbrev, der udsendes senest i løbet af uge 16. Foreløbigt indhold: Referat fra generalforsamling, aktiviteter så langt som vi har dem på plads ....

7. Aktiviteter i samarbejde med Egnssamling - herunder Lokalarkivet.
- Studiegruppe - syning af dragter bl.a. til brug ved nedennævnte marked. Rikke er tovholder og vender tilbage.
- Lørdag den 8. august (dato ikke endeligt aftalt): Marked. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra Havnø Mølles Venner, Museumsforeningen og medarbejdere museerne. Rikke er tovholder og vender tilbage.
Mona meldte sig som udvalgsdeltager.
- Der skal søges midler til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med syning af dragter og på markedsdagen. Rikke beder om at Museumsforeningen går ind i det arbejde. Rikke vender tilbage.
- Åbent lokalarkiv: Tirsdag den 14. april kl. 13.00-16.00. Form og tekst til invitation drøftes med Rikke.
- Samarbejde omkring billedaftener. Drøftes i løbet af foråret.

8. Museumsforeningens aktiviteter 2015:
- Nyhedsbrev 4 x årligt - tovholder Hans Henrik.
- Juni - en søndag - Tur til Den Gamle By - tovholder Birthe og Mona.
(Kr. 110,00 pr. person ved 20 personer i gruppe - kr. 135,00 pr. person - ingen speciel pensionistpris. Jeg har endnu ikke undersøgt priserne for at købe mad - eller om det er muligt at reservere pladser i Madkassen hvor man kan spise medbragt mad, ligesom pris for leje af bus og Dennis heller ikke er fastlagt)
- Maj - Byvandring med Eivind og Klaus - tovholder Dennis. Dennis aftaler dato og emne med Eivind og Klaus.
- Besøg på museer i NordMus samarbejdet. Kørsel (samkørsel) i egne biler.
- Opfølgning på Slægtsforskningskursus til efteråret. Kurt Stegger vender tilbage.

9. Status for økonomi og medlemstal:
- Mona oplyste, at indestående på foreningens konto er kr. 17.729,58 og på jubilæumskontoen 9.145,59.
Fra Gades Fond v/Egon Larsen har foreningen modtaget kr. 1.000,00. Beløbet er "øremærket" køb af flagstænger til opsætning ved indgangen til Rosendal. Det skal undersøges hvordan flagstængerne kan sættes i jorden/lågernes stolper. De skal kunne fjernes når der er lukket.
- Betaling for medlemskab 2014: Mona orienterede om, at der nu kun var 8 medlemmer der manglede at betale. Hun forventede at alle havde betalt inden længe.
- Regnskab for 2014 og Budget 2015. Tidsplan aftales på førstkommende bestyrelsesmøde.

10. Generalforsamling 23. marts 2015:
Plan frem mod generalforsamling blev gennemgået (er vedhæftet).
11. Eventuelt og kommende møder:
- Næste møde afholdes mandag den 23. februar kl. 19.00 på museet.

Referent Birthe Sauer
1. udgave - 20.01.2015