Referat

Fra ordinær generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, Onsdag 30. marts 2016 kl. 19.00 på Hadsund KulturCenter.

Mødet startede med oplæg af direktør Lars Nørbach (LN) omkring besparelserne i Nordjyllands Historiske Museum (herefter NHM).

Det kom bl.a. frem, at Staten vil spare kr. 500.000,- og Aalborg kommune kr. ca. 350.000,- over de næste 4 år, hvilket også får betydning for Hadsund Egnssamlingen og Møllehistorisk Museum i Hadsund.

LN fortalte om de planer som er fremlagt for NHM bestyrelse.

I Hadsund betyder det, at museet på Rosendal blive ubemandet, så inspektør Rikke Bay at sagt op, hvilket også gælder for noget af personalet. Derfor ændres museet i Hadsund til et selvbetjeningsmuseum. (Ved ikke lige med Lise).

Besparelserne for NHM betyder kort: Mindre åbningstider, færre personaler, selvbetjening og hævet billetpriser.

Man har aldrig været begejstret for at modtage frivillig hjælp på museet, men det har nu ændret sig.

Derfor faldt snakken også på flere frivillige til at hjælpe med bla. kustodearbejdet. Samtidig er det også planen at oprette et udvalg under Museumsforeningen for Hadsund og Omegn (MFHO) der skal stå for oprettelse og drift af et lokalhistorisk arkiv på 1. sal.

Det kræver dog, at NHM overdrager alt papir- og fotomateriale i MFHO varetægt. Og det er NHM klar til.

Men det kræver også stor opbakning fra frivillige. Det er bestyrelsen for MFHO spændte på, om man kan finde.

Planen er at indkalde til et fælles møde med både medlemmer og andre interesserede for at oprette et udvalg der skal ”drive” Hadsund Lokalarkiv.

Dagsorden

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Aflæggelse af regnskab

4: forelæggelse af budget og arbejdsplan 2016

5: indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent for 2017.

7: A: Valg af bestyrelsesmedlemmer

     B: Valg af 2 suppleanter

     C: Valg af revisorer og suppleanter

8: Evt.

Der var godt 35 medlemmer til stede ved generalforsamlingen

Ad 1.: Lars Nørbach blev valgt som dirigent og Hans Henrik Rasmussen som referent. Lars kunne oplyse af generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og gav orden videre til formand Dennis Lybech

Ad 2.: Se andet sted. Nyhedsbrev nr 6 - 2016

Ad 3.: Mona Andersen fremlagde rengskabet der udviste en overskud på kr. 7.375,-

          Indtægter kr. 25.595,- Udgifter kr. 18.220,-

Ad 4.: I henhold til omstændighederne med bl.a. til- og ombygning var der ikke et budget.

          Arbejdsplanen blev fremlagt af næstformand Birthe Sauer.

          Under dette punkt kom der ideer frem om nye tiltag, bl.a. om at holde børnefødselsdage på museet og rundtur på Visborggaard

           Ideen med børnefødselsdag stammer fra cirkusmuseet i Rold.

           Birthe opfordrede - som mange gang før - alle til at komme med ideer til nyt tiltag.

Ad 5.: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6.: Kontingent forbliver uændret:

          Enkelt medlem kr. 100,-

          Familie medlem kr. 150,-

                                                          Firma medlem kr. 500,-

Ad 7. a: Mona Andersen, Steen l. Madsen og Bente Sauer var på valg.

             Mona Andersen og Bente Sauer blev genvalgt men der lykkedes ikke at finde en afløser for Steen,

             Så bestyrelsen fik mandat til at fortsætte arbejder med kun 4 medlemmer.

Ad 7.b: Bente Sauer var villig til genvalg, mens Dorthe Munkhaus ikke ønskede at fortsætte.

            Bente var i forvejen indtrådt som afløser for Hans Henrik Rasmussen i bestyrelsen, og ville gerne fortsætte i bestyrelsen

            Lene Knudsen Grønhøj blev derfor valgt som suppleant.

Ad 7.c: Her blev Ronny Thomsen, Jonna Jacobsen genvalgt som revisorer og Hanne Vestergaard som suppleant.

Ad 8.:   Da oplægget fra Lars var meget fyldestgørende og ligeledes beretning, arbejdsplan og regnskab var det ikke noget kommentarer under dette punkt.

Efterfølgende viste Steen L. Madsen et lille udvalg af billeder og film og museumsforeningen var efterfølgende vært med kaffe/the og hjemmebag.

Hadsund 31.03.2016                                                       

 

Referat fra generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn,

Mandag 23. marts 2015 kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Aflæggelse af regnskab.
4.Forelæggelse af Budget og Arbejdsplan for 2015
5.Indkomne forslag. Havnø Mølles Venner anmoder og overdragelse af de formelle og juridiske ansvar samt om skødning fra os til dem.
6.Fastsættelse af kontingent for 2016
7.A: Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Dennis Lybech og Birthe Sauer, der begge er villige til genvalg.
B: Valg af suppleanter.
På valg er Maria Hürlimann og Dorthe Munkhaus. Maria ønsker ikke genvalg. Dorthe er villig til genvalg.
C: Valg af revisorsuppleant.
På valg er Hanne Vestergaard – er villig til genvalg.
8.Eventuelt
Direktør Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum deltager i generalforsamlingen og vil gerne være dirigent såfremt de fremmødte måtte ønske det.

Ad. 1: Lars Nørbach blev valgt og kunne konstatere over for de 32 fremmødte medlemmer, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, mens Hans Henrik Rasmussen blev valgt til referent.

Ad. 2: Formand Dennis Lybech havde også i år en fyldig beretning klar til medlemmerne som han valgte at læse op. Jørgen Klostergaard havde en bemærkning omkring Facebook, hvor vi i øjeblikker ”smider” en del foto ud af pressefotograf Marianne Andersen, for at få oplysninger om tid, sted, personer og begivenhed. Han mindede om copyright, men bestyrelsen har MAs accept. Beretningen ved godkendt.

Ad. 3: Regnskabet blev forelagt af kasserer Mona Andersen, Indtægter på 19.146,- og Udgifter på kr. 20.498,- og gav således et mindre underskud på kr. 1.352,- Status: Aktiver kr. 18.233,- Passiver kr. 8.283,- Formuekonto kr. 7,986,-
Regnskabet var revideret af revisorerne Ronny Thomsen og Jonna M. Jacobsen og blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 4: Budget for 2015: balancerer med: Indtægter kr. 23.450,- Udgifter kr. 23.450,-
Arbejdsplan 2015: er udarbejdet af bestyrelsen med Birthe Sauer som tovholder og indeholdt rigtig mange punkter som bestyrelsen mener at medlemmerne gerne vi med på. Tovholderen sluttede med: - Vi er klar til at arbejde for Egnssamlingen – har I ikke lyst til at være med???? Underforstået at vi gerne ser medlemmernes deltagelse når vi kalder til samling af et eller andet projekt.
Hele Arbejdsplanen kan læses på vor hjemmeside.

Ad. 5: Havnø Mølles Venner anmoder generalforsamling om at tage stilling til overdragelse af det formelle og juridiske ansvar for Havnø Mølle til foreningen.
En om skødning fra Museumsforeningen for Hadsund og Omegn til Havnø Mølles Venner. Havnø Mølles Venner vil overtage Møllen som den forefindes på overtagelsesdagen med sammen klausuler som aftalen mellem MHO og Nordjysk Museum har for drift af møllen.

Alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af Havnø Mølles Venner.

Formanden orienterede forsamlingen om sagen suppleret af Birthe Sauer og kunne fortælle, at et flertal i bestyrelsen godkendte omskødning. Også Lars Nørbach og Jørgen Klostergaard fra Møllevennerne augmenterede godt for overdragelsen – da det jo reelt er dem, der også driver stedet og laver det hele på møllen.

Herefter var der flere gode spørgsmål til overdragelsen bla. Just Christensen som ville vide hvorfor der ikke var flertal i bestyrelsen. De mente ikke at det skulle være nu og er bekymret for, hvordan fremtiden ser ud for Egnssamlingen uden skødet, når det hele overdrages til Møllehistorist samling?

Hanne Vestergaard roste begge foreningen for initiativet til overdragelsen.

Forsamlingen stemte herefter for overdragelsen: For forslaget stemte 31 - Imod forslaget stemte 0 - Undlod at stemme: 1

Ad. 6: Fastsættelse af kontingent for 2016: Enkelt medlemskab blev hævet fra 90,- til 100,- kr.

Ad.7: A: Både Dennis Lybech og Birthe Sauer blev genvalgt.
B: Dorthe Munkhaus modtog genvalg mens Bente Sauer blev valgt i stedet for Maria.
C: Hanne Vestergaard blev genvalgt som revisor suppleant.
Hanne mente samtidig, at revisorerne skulle vælges på skift i fremtiden. Sagen er - at vi tidligere har haft en aut. revisor til at lave regnskabet, men da vedkommende fremover ønskede betaling for dette arbejde, besluttede man på sidste generalforsamling at spare dette beløb og selv foretage revisionen. Dengang blev Ronny Thomsen og Jonne M. Jacobsen valgt.

Ad. 8: Eventuelt.
Sekretæren havde en meddelelse fra grænseforeningen om en tur til Sydslesvig i dagene 12.-14. juni, hvor medlemmerne af Museumsforeningen er velkommen.
Interesserede kan kontakte Ib Skafte 7440 4175 eller Grete Skafte 6127 4175

Lars sluttede generalforsamlingen med en orientering om arbejde i NordMUS og fremtiden for afdelingerne i Hadsund.
Og her fik forsamlingen den fantastiske nyhed, at der nu tilgår Rosendal et Fondas på godt 2½ mio. kroner fra AP Møllers Fond til det store projekt med Møllehistorisk Samling og Egnssamlingen som Lise Andersen har udarbejdet sammen med personale, arkitekt, foreningerne i 2010 nu endelig bærer frugt.
Der var en stor tak og et kæmpe cado til Lise Andersen fra Lars og museumsforeningen som straks kvitterede med en stor flot buket blomster.

Lars sagde videre: Lise har arbejdet med masterplanen siden 2010 og søgt rigtig mange steder om støtte til projektet, både i arbejdstiden men så sandelig også i sin fritid.
Lige nu er der så 3,2 mio. kr. til projektet.

Næste skridt på Lises arbejde bliver nedsættelse af en arbejds-/byggegruppe med arkitekt, kommune, og andre implicerede grupper, så det endelige projekt kan komme i gang, og stå færdig til sæsonen 2016, sluttede Lars Nørbach med et smil på læberne. Håber det kan nås.

Så alt i alt blev det en betydelig hyggeligere generalforsamling end sidste år og en ny start for de to foreninger og museumsafdelinger.

Lars sluttede med at minde om, at det fremtidige arbejde med indretning, flytning og bygning af mellemfløjen bliver ”billigere” hvis de to foreningers medlemmer hjælper til med flytning og byggeri, hvilket Møllens Venner allerede nu har sagt ja til.
Det håber bestyrelsen for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn at deres medlemmer vil/kan.

Hadsund Syd
25.3.2015
Hans Henrik Rasmussen

 

Generalforsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Der indkaldes til generalforsamling med min. 14 dages varsel, ved annoncering i de lokale medier, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent og referent.
- Bestyrelsens beretning.
- Aflæggelse af regnskab.
- Forelæggelse af budget og arbejdsplan.
- Indkomne forslag.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af suppleanter.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Udvalgte referater kan hentes som PDF dokument ved klik...